ประตูผี คติความเชื่อที่แฝงฝังในการสร้างปราการเมืองรัฐจารีตอุษาคเนย์ l ประวัติศาสตร์นอกตำรา EP.77