รัฐประหาร ความชอบธรรม ท่ามกลางอาเพศ ในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง I ประวัติศาสตร์นอกตำรา EP.76