ពិតជាមិនគួរអោយជឿរមែនបងប្អូនមានជាតិណាស់

ពិតជាមិនគួរអោយជឿរមែនបងប្អូនមានជាតិណាស់ពិតជាមិនគួរអោយជឿរមែនបងប្អូនមានជាតិណាស់ពិតជាមិនគួរអោយជឿរមែនបងប្អូនមានជាតិណាស់