ประตูผี

ประตูผีเป็นคติความเชื่อดั้งเดิมของชาวอุษาคเนย์ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีไว้สำหรับการลำเลียงศพของสามัญชนออกไปทำพิธีกรรมด้านนอกเมือง รวมถึงมีความเกี่ยวของกับโครงสร้างและความเชื่อปราการเมือง ต่อมาภายหลังคติประตูผีได้ผสมผสานกับคติศาสนาพรามหมณ์และพุทธที่แฝงฝังและสัมพันธ์กับแนวคิดการสร้างกำแพงเมืองและประตูเมืองในยุครัฐจารีต โดยพัฒนาจากคูน้ำคันดินกลายมาเป็นปราการที่ก่ออิฐถือปูน ซึ่งในทุกวันนี้ยังคงหลงเหลือร่องรอยอยู่